Sunday, 1 October 2017

Forslag til utbedring av pumpehus

Pumpehuset nedenfor Grythengen ble svært ødeleggende for grenda og tunets karakter, hva Christopher Alexander ville kalt for en strukturødeleggelse. Dette fordi de som plasserte pumpehuset ikke var tilstrekkelig bevisste på helheten pumpehuset er del av, eller hva vi etter romerne kaller stedets genius loci.

Inntil pumpehuset utbedres må jeg legge på vent prosjektet om en permanent kulturvandring etter grenda. Grendevandringen våren 2017 ble en stor suksess. Det er synd hvis vi ikke kan integrere grenda etter Totenåsens apostel, Magnus Johansen Dahl, i det fireårige vandringsleds-prosjektet kulturkontoret innleder i 2018.

Egentlig skulle jeg vært godt igang med å lage til en kulturvandring for grenda mi nå, med informasjonstavler, nettsted og brosjyre. Men jeg kan ikke lede grendevandrere forbi dette ondskapens hus, der det står som et gravmonument over en tapt grendekultur, opphøyet på en pidestall, hvor det håner tunet på Grythengen, grendas velkomstsportal.

Jeg vil derfor forsøke å komme med forslag til utbedringer.

Alternativ 1


Mitt opprinnelige ønske var at pumpehuset ble plassert nedenfor krysset mot Grythe.


Opprinnelig foreslo jeg at pumpehuset burde plasseres nedenfor krysset mot Grythe. Dette ble imidlertid avvist grunnet frykt for ustabilt vanntrykk for de øverst oppe i grenda. Personlig er jeg overbevist om at dette langt ville vært å foretrekke framfor så stygt pumpehuset ble stående nå, og uansett ville nok pumpetrykket blitt bedre enn hva det var.

Derfor bør kommunen innrømme at de tok et feil valg og flytte pumbehuset nedenfor krysset, slik at prosjektet får en fullkommen utgang. Man bør da grave seg inn i den høye kanten ut mot vegen, støype et betonghus over pumpebrønnen istedenfor det nåværende av tre, for til slutt å dekke over alt sammen med jord og torv. Da vil pumpehuset nærmest fullstendig forsvinne ut av landskapet og bevisstheten.

Som en bonus vil denne løsningen øke trafikksikkerheten markant.

Trafikkfarlig er det også. Var pumpehuset plassert på nedsida av krysset, slik jeg ønsket, ville man ikke stengt for sikten. Biler kan komme raskt ovenfra og er det glatt er det ikke lett å stoppe.

Alternativ 2


Som det framgår av bildet ligger pumpehuset unødvendig høyt, å fjerne den øverste ringen av pumpebrønnen for å legge det lavere i terrenget vil være en fordel på alle måter. Samtidig må man rette opp pumpehuset slik at det synkroniserer med det gamle tunet det er en del av.

Alternativ to er å plassere pumpehuset slik det skulle vært gjort hvis man hadde gjort jobben riktig. Dette vil si at det senkes en pumpering og rettes opp til å harmonere med tunet. Når man arbeider med et sårbart historisk miljø plikter man å vise den største varsomhet. Det har man ikke gjort her. De gamle gårdstunene er Norges sjel!

Alternativ 3


Pumpehuset dominerer veldig oppe fra kjørbrua, samt at det tydelig høres, særlig vifta i ventilen. Avtalen var at denne skulle plasseres på framsida over døra. Antenna er også stygg.

Vil man ikke senke pumpehuset må det som et minimum rettes og pyntes opp. Det må males rødt, legges på rød, levende teglstein (ikke betongstein), lages flotte utskjærte vindskier samt bygges et klokketårn man setter den stygge antenna i. Den nitriste ståldøra må males og påmonteres vakre jernbeslag med tradisjonelle former.

Alternativ 4


Stabburet etter Even Helmer Holmstad har hundreårsjubileum i 1920. La oss gjøre pumpehuset til en refleksjon av stabburet innen feiringen tar til!
"Try your best to make a new thing which, as far as possible, reflects, respects, and honors what is there already." – Christopher Alexander
"It means that we should honor and respect the structure that exists, and try to preserve this deep physical configuration in whatever new things we do. The new should always grow out of respect for what is there now, and what was there before." – Christopher Alexander
"For life to occur, EVERYTHING is governed by the wholeness from which it came." – Christopher Alexander
Kommunen ved teknisk etat har ikke respekt den eksisterende strukturen i pumpehusets omgivelser, samt plassens historie. Pumpehuset er plassert like ved den gamle brønnen, mens man nå pumper opp vann fra Mjøsas dyp. Istedenfor å underordne seg er pumpehuset satt på en pidestall, lik et seiersmonument. Istedenfor å harmonere med tunet, skaper det disharmoni ved å stå skakt på tunet. I motsetning til stabburet, som er skjønnhet ned i minste detalj, er pumpehuset stygt og heslig ned til minste detalj. Derfor må pumpehuset opp på stabburets nivå og bli et ekko av dette, der de står rett imot hverandre. Ekkoer er en av de 15 transformasjonene for helhet, hvor ekkoet er likt sitt utgangspunkt, men av en svakere styrke.

Vil man ikke på noen måte flytte på pumpehuset, må dette tildekkes av et skall som er et ekko av stabburet. Dette skallet bygges så lite som mulig utenpå pumpehuset, samtidig som man foretar en avretting, slik at pumpehuset harmonerer med tunet. Proporsjonene på skallet må være likt stabburet, ellers vil det hele bli som en boks, mens en vakker bygning har form av et klart rektangel.

I forkant bør bygges en vakker svalgang med tak over, med en benk på hver side hvor grendevandrerne kan søke ly for regnet eller den stekende solen. Ned fra svalgangen har man ei trapp, ikke en pukket veg.

Ved siden av pumpehuset, kamuflert som et stabbur, setter man en rastebenk, hvor grendevandrerne kan spise sin niste. Her setter man også opp grendas informasjonssenter, med informasjonstavler om forskjellige ruter og hva som er å se etter de forskjellige vandringsledene, informasjon om vanskelighetsgrad med mer. Stabburet står i krysset hvor tre veger møtes, nyvegen nede fra sagplassen, gamlevegen ned til Smedshammer og vegen ned til nye Solhaugverkstedet. Derfor er dette en ideell plass for grendas informasjonssenter!

Vil man ikke på noe vis flytte på pumpehuset, finnes det ikke annen råd enn å kamuflere det bak et ytre skall, som en refleksjon av stabburet. I forkant har man en liten svalgang med en benk på hver side, hvor grendevandrere kan søke ly. Ned fra denne fører ei lita trapp.

Ved siden av, der hvor kvilebrakka står, setter man en rastebenk. Her plasseres også informasjonstavler over grenda og de forskjellige grendevandringene, om man ønsker vanskelig terreng etter elva, eller enklere ruter etter gamle stier. Et naturlig endepunkt for grendevandringen kan være Hongsætra.

Rundt pumpehuset, som nå har skikkelse av et stabbur, opparbeides det med blomstereng og prydtrær.

Helmer den yngre har sommeren 2017 gjort en fenomenal jobb med å gjenvinne verdigheten til det gamle våningshuset på Grythengen. Nå plikter Østre Toten kommune å gjøre en like bra jobb med pumpehuset, for slik å gjenvinne verdigheten til tunet og grenda.

Kronborgsætergrenda sett fra Holmstadengen, hvor Totenåsens apostel, Magnus Johansen Dahl, holdt til.

Herr Fossemøllens sønne-sønne-sønnesønns døtre sittende på trappa til stabburet deres tippoldefar satte opp. Måtte det bli like hyggelig å sitte på trappa til pumpehuset!

Bekken som forsvant


Et veldig trist resultat av gravingen av nytt va-anlegg var at bekken gjennom skogen min forsvant, sannsynligvis ble åra kuttet da man grov over vegen sist vinter. Det er en inkonsekvens her, da det ble forlangt at den flotte skjermingshaugen i overkant av skogen min, som ble prosjektets eneste store suksess, skulle konsekvensutredes. Det at bekken kunne forsvinne, og med dette et helt økosystem bli borte, ble aldri konsekvensutredet. Selv etter det kraftige regnværet som har vært i høst kan man ikke se snurten av bekken.

Under denne trebrua over bekken har det alltid stått dammer av vann, selv gjennom de verste tørrsomre. Om vinteren har det dannet seg skøyve i et bredt lag. Om våren vokste her maigull og bekkeblom. Nå vokser istedenfor skogsvafler og brennesle i bekkeleiet.

Da man har gravd dypt og lagt et dreneringslag av pukk nederst i va-grøfta, kan man regne med at det vil ta mange år før vannåra finner tilbake til sitt utløp øverst i bekken. I mellomtiden bør man, for å bevare bekken med tilhørende økosystem, legge en vannslange fra pumpehuset gjennom røret under vegen, hvor det kan risle litt vann i sommerhalvåret.

Til slutt følger en oversiktsvideo som begynner med å følge det gamle bekkeleiet, hvoretter vi tar en titt på skjermingshaugen, for så å avslutte med pumpehuset og tilstøtende områder.


Det er mitt ønske at kommunen tar denne saken inn i det fireårige stiprosjektet 2018-2022, og at hele prosjektet er gjennomført, inklusive informasjonstavler, nettsted for grendevandringer etter Kronborgsætergrenda, samt en pamflett over grenda, innen 100-års jubileet til stabburet etter Even Helmer Holmstad i 2020.

Relatert


Gårdstunets betydning for positivt rom

En forsvunnet bekk og et skakt pumpehus

God estetik gör oss lyckligare och mer sociala

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...